Najčešće postavljena pitanja

Imam problem sa
ČIME
  • Miševima
  • Bubašvabama
  • Mravima
  • Pacovima
GDE
  • Na poslu
  • Kod kuće
?

Da li moramo da vršim redovnu dezinsekciju i deratizaciju, iako nikada nismo imali problem sa štetočinama?

Redovne mere dezinsekcije i deratizacije se sprovode u cilju prevencije pojave štetočina. U objektima da se ove mere ne sprovode, velika je verovatnoća da će do pojave štetočina ipak doći. Ovo posebno važi za ona okruženja koja su primamljiva štetnim organizmima, poput prehrambene idustrije. Pored toga, postoji zakonski osnov za redovno sprovođenje mera dezinsekcije i deratizacije (Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Zakon o bezbednosti hrane), pa stoga, kako ne bi došli u konflikt sa zakonom, potrebno je da redovno sprovodite ove mere.

Koliko često moramo sprovodite mere deratizacije i dezinsekcije?

Mere deratizacije i dezinsekcije se sprovode onoliko često koliko same okolnosti u objektu nalažu, ili u zavisnosti od epidemiološko - epizootiološke situacije. Nekada je to dva puta mesečno, nekada dva puta godišnje. Ukoliko se radi o posebnim merama, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, ove mere se sporvode u skladu sa zakonom i posebnim odlukama nadležnih organa. Praksa je pokazala da se broj godišnjih tretmana najbolje određuje nakon detaljnog uvida u stanje i lokaciju samog objekta, kao i na osnovu delatnosti koja se u objektu vrši.

Iako redovno sprovodimo mere deratizacije, ponekad se desi da imamo pojavu glodara. Da li se radi o nestručnom sprovođenju mera deratizacije?

Deratizacija po definiciji predstavlja kontrolu populacije štetnih vrsta glodara. Pod kontrolom populacije se smatra smanjenje njihovog broja, a ne potpuno istrebljenje svih jedinki na nekom prostoru. Naravno, bilo bi idealno kada problema sa glodarima ne bi imali uopšte, ali to u praksi nije moguće izvesti. Koliko god da su mere deratizacije dobro isplanirane i sprovedene, treba imati u vidu određene karakteristike glodara kao što su velika brzina reprodukcije, sposobnost socijalnog učenja, urođena opreznost itd. Sve ovo omogućava glodarima da se i pored svih sprovedenih mera ipak pojave u objektima. Svakako, treba preispitati i kvalitet sprovedenih mera deratizacije, jer ukoliko se i pored njih glodari relativno često pojavljuju, možda treba izvršiti određene izmene, povećati broj radova, broj zamki, itd.

Da li su preparati za glodare otrovni za domaće životinje?

Preparati za suzbijanje glodara sadrže antikoagulativne materije novije generacije i štetne su za sve toplokrvne organizme. Najveća opasnost postoji za pse, pošto atraktanti koji se dodaju u mamce za glodare često sadrže šećer i arome, što je psima veoma primamljivo. Preparati za glodare sadrže količinu aktivne materije dovoljnu za trovanje glodara. Samim time veća opasnost postoji za manje rase pasa, jer je potrebno da konzumiraju relativno malu količinu da bi došlo do štetnog efekta. Da bi se ovo izbeglo, u preparate protiv glodara novije generacije dodaje se Bitrex®, materija koja izaziva gorak ukus i sprečava gutanje. Svakako, ukoliko posumnjate da je vaš ljubimac progutao rodenticid ili ima vidne efekte trovanja (krvarenje iz nosa, usta, anusa...), hitno konsultujte veterinara.

Pozovite nas već danas! 011/227-68-48